Yleistä

Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä tietosuoja-asetus) sekä henkilötietolain edellyttämiä tietoja yhtäältä rekisteröidylle eli rekisterinpitäjän asiakkaalle tai henkilöstölle ja toisaalta valvovalle viranomaiselle.

Rekisterinpitäjä

Toyota Autotalot Oy (jäljempänä  myös Toyota Tammer-Auto  tai Tammer-Auto), y-tunnus 1019658-8, Hatanpään valtatie 38, 33900 TAMPERE  Finland, puh.no: 03-2440 111, www.toyotatammerauto.fi

Rekisterin nimi

Toyota Autotalot Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Toyota Tammer-Auton asiakassuhteiden ylläpito ja eri lakien (esim. kirjanpitolaki) määräämien velvoitteiden täyttäminen. Henkilötietoja voidaan käsitellä tietosuoja-asetuksen sallimissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen ja  asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen eri kanavissa tapahtuvaan hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, mukaan lukien kohdennetut palvelu-, viestintä-, markkinointi-, ja muut vastaavat toimenpiteet.

Yhteydenottopyynnöt

Tietosuoja-asetukseen liittyvät yhteydenottopyynnöt:

Postitse osoitteella:
Toyota Autotalot Oy
Tietosuoja
Hatanpään valtatie 38
33900 TAMPERE

sähköpostilla: toyota.tammerauto@toyotatampere.fi ; viestin aiheeksi ” Tietosuojatiedustelu”

 

Henkilötietojen tarkastusoikeus

Voimassaolevan tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilöllä on oikeus tarkastaa käsittelemmekö häntä koskevia tietoja. Tarkastuksen voi tehdä kerran vuodessa maksutta, seuraavista tarkastuksista voimme pyytää kohtuullisen hallinnollisen korvauksen. Pyyntö tietojen tarkastamiseksi on tehtävä omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti Toyota Tammer-Auton myymälässä. 

Asiakasrekisterin tietosisältö

- yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
- henkilötunnus
- muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

Kuinka keräämme henkilötietoja?

Keräämme henkilötietoja meillä eri kanavissa asioivilta asiakkailtamme.

Kenelle luovutamme henkilötietoja?

Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön puitteissa palvelujemme tuottamisessa tai tarjoamisessa käytettäville yhteistyökumppaneille. Nämä kumppanit voivat siis toimia sekä henkilötietojen käsittelijöinä rekisterinpitäjän lukuun että itsenäisinä rekisterinpitäjinä.


Tällaisia yhteistyökumppaneita ovat:
- vakuutusyhtiöt (vakuutushakemusten käsittely ajoneuvon myyntitapahtuman yhteydessä)
- rahoitusyhtiöt (auton myyntiin ja huollon rahoitukseen liittyvät rahoitussopimukset)
- Toyota Autotalot Oy:n  samaan konserniin kuuluvat yhtiöt. Konserniyhtiömme voivat käyttää henkilötietoja tässä lausunnossa määriteltyihin tarkoituksiin sekä markkinoidakseen tuotteitaan tai palveluitaan asiakkaille. 
- Trafi (ajoneuvojen myyntiin, ostoon ja rekisteröintiin liittyen)
- muut viranomaiset; kuten poliisiviranomainen, Suomen verohallinto, ulosottoviranomainen.

Henkilötietojen käsittelijät

Toyota Tammer-Auto rekisterinpitäjän ominaisuudessa tallentaa ja käsittelee henkilötietoja. Tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilötietojen käsittelijöitä ovat lisäksi palveluidemme tuottamisessa ja tarjoamisessa käyttämämme alihankkijat ja yhteistyökumppanit. Tällaisia kumppaneita ovat ohjelmistotoimittajat,  palvelinpalvelujen tuottajat ja kirjanpitotoimisto.
 

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tietosuojaselosteessamme määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö, mm kirjanpitolaki, muuta edellytä.  Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia henkilötietoja. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötiedot ja muut asiakastiedot ovat ajan tasalla.

Kuinka turvaamme henkilötiedot

Henkilötietojen turvaaminen on meille äärimmäisen tärkeää.

Käsittelemme henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla. Olemme huolellisesti arvioineet käsittelytoimiimme liittyvät mahdolliset riskit ja ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin näiden riskien hallitsemiseksi.

Me rekisterinpitäjänä olemme suojanneet tiedot asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti. Rekisterin suojauksessa käytetään mm. seuraavia keinoja:

•laitteistojen ja tiedostojen suojaus
•kulunvalvonta
•käyttäjien tunnistus
•käyttövaltuudet
•käyttötapahtumien rekisteröinti
•käsittelyn ohjeistus ja valvonta
 

Me rekisterinpitäjänä olemme varmistaneet sopimus- ja muilla järjestelyillä , että henkilötietoja käsitellään huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa  noudattaen myös  alihankkijoidemme ja kumppaneidemme toimesta.

Tampereella 26.4.2018

Toyota Autotalot Oy:n tietosuojatyöryhmä